SOCIAAL VEILIGE OMGEVING

Le Champion werkt aan een sociaal veilig sportklimaat

Le Champion wil een organisatie zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten en werken. Zowel voor leden, deelnemers, vrijwilligers als medewerkers wil Le Champion een organisatie zijn, waar iedereen zich veilig voelt (zich te ontwikkelen) binnen de sport en op werkgebied. Binnen onze organisatie is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. Wij streven een open cultuur na, waarbij wij elkaar durven aan te spreken. Mocht er alsnog sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag, dan willen wij ervoor zorgen dat iedereen weet hoe te handelen.

Onder grensoverschrijdend gedrag vallen o.a. uitsluiting, pesten, discriminatie, agressie, geweld, seksuele intimidatie en doping. Enkele van deze punten kunnen ook online plaatsvinden.
Bij Le Champion hanteren wij (online) gedragsregels om een zo veilig mogelijke werk- en sportomgeving te creëren. We hebben voor de belangrijkste drie betrokken groepen een onderverdeling gemaakt: de sporter, de bestuurder en/of medewerker en de vrijwilliger.

De doelen

Binnen onze organisatie borgen wij de veiligheid door de volgende doelstellingen: 
 
 • Wij willen dat alle leden, deelnemers, vrijwilligers en medewerkers op de hoogte zijn van ons beleid ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag.
 • Alle betrokkenen weten hoe ze kunnen handelen in het geval van grensoverschrijdend gedrag. 
 • Aan het einde van het jaar willen wij dat de (online) gedragsregels onder de aandacht gebracht zijn bij alle leden, vrijwilligers, deelnemers en medewerkers. 

Onze vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor leden, deelnemers, vrijwilligers en medewerkers (of ouders/begeleiders daarvan), die te maken hebben met vragen, vermoedens, meldingen of klachten over grensoverschrijdend gedrag.
 
Binnen Le Champion is de volgende vertrouwenscontactpersoon aangesteld:

Je kunt bij haar terecht als je denkt dat je slachtoffer bent of dreigt te worden van grensoverschrijdend gedrag. Ook kun je bij haar terecht als je beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag of hiervan getuige bent.
 
De vertrouwenscontactpersoon geeft algemene informatie, vertelt welke stappen je kunt zetten, helpt met het zoeken naar oplossingen (maar lost het probleem niet zelf op) of verwijst je indien nodig door. 
 
De vertrouwenscontactpersoon gaat vertrouwelijk met je verhaal om, maar heeft geen geheimhoudingsplicht. Sterker nog, zij heeft een meldplicht bij ernstige zaken, zoals in het strafrecht staat beschreven. Het kan zijn dat andere personen, zoals het bestuur, betrokken moeten worden bij een vraag of probleem, maar dit gebeurt nooit zonder dat jij hier toestemming voor hebt gegeven en hiervan op de hoogte bent.

Voor de goede orde: de rol van een vertrouwenscontactpersoon is anders dan de rol van een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenscontactpersoon beoordeelt slechts de situatie en verwijst het slachtoffer en/of de beklaagde al dan niet door naar een daartoe opgeleide hulpverlener. Denk hierbij aan één van de vertrouwenspersonen van het Centrum Veilige Sport.

Je kunt een melding doen bij de vertrouwenscontactpersoon van Le Champion. Vind je dat niet prettig, dan kun je ook extern terecht.
Externe vertrouwens(contact)personen

Sportbonden
Le Champion is aangesloten bij verschillende sportbonden. Voor fietsen de KNWU en de NTFU, voor hardlopen de Atletiekunie en voor wandelen de KWBN. Hier kun je ook terecht voor een vertrouwenscontactpersoon. 

Centrum Veilige Sport
Het Centrum Veilige Sport heeft professionele casemanagers beschikbaar. Het centrum beschikt over een poule van vertrouwenspersonen die jou kunnen begeleiden bij incidenten, zowel slachtoffers en beschuldigden en kan advies geven hoe om te gaan met een casus of kunnen verwijzen naar een hulpverleningsorganisatie. Mail naar centrumveiligesport@nocnsf.nl of bel 0900 - 202 55 90 (maandag t/m vrijdag 08.30-18.00 uur).

Anoniem via SpeakUp
Wil je een melding doen van seksueel overschrijdend gedrag? Dat kan ook anoniem via SpeakUp. Je kunt kiezen tussen een online melding of telefonisch. Let op: als je belt, krijg je geen medewerker aan de telefoon. Het bericht dat je inspreekt, wordt doorgegeven aan de verantwoordelijke afdeling.

Chatten met Fier
Fier is bedoeld voor iedereen die ervaringen met grensoverschrijdend gedrag heeft gehad. Is er iets gebeurd tegen je wil? Of maak jij je zorgen over iemand uit je omgeving? Via Fier kun je (anoniem) je verhaal delen met of een vraag stellen aan een professionele hulpverlener.

Slachtofferhulp
Heb je iets heftigs meegemaakt? Iemand van Slachtofferhulp of Centrum Seksueel Geweld kan je begeleiden en als je het nodig hebt psychologische en medische hulp inschakelen.

Een klacht kan worden ingediend bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) als het oplossen van een melding niet lukt of bij overtreding gedragsregels of tuchtregels.

Bij seksueel misbruik, geweld of discriminatie kun je altijd bij de politie een melding maken of aangifte doen.

Wat kun je van Le Champion verwachten? 
 
 • Binnen Le Champion is beleid op het gebied van sociaal veilige sport- en werkomgeving en daar wordt ook naar gehandeld. 
 • Wij hebben een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. 
 • Wij treden op als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. 
 • Indien nodig treffen wij passende maatregelen zoals een royement of op non-actief stellen.  
 • Wij melden een vermoeden van seksuele intimidatie bij de bond of het Centrum Veilige Sport.  

Wat verwachten wij van jou? 
 
 • Je draagt bij aan een positief en plezierig sportklimaat. 
 • Grensoverschrijdend gedrag is bij ons niet oké en daar wordt ook naar gehandeld. 
 • Als je iets ziet gebeuren of een vermoeden hebt van grensoverschrijdend gedrag, dan verzoeken wij jou om dit te melden bij onze vertrouwenscontactpersoon.
 • Wij spreken elkaar aan als dat nodig is. 

Heb je zelf tips om het sportklimaat te verbeteren? Laat dit dan weten aan de vertrouwenscontactpersoon.