(Online) Gedragsregels Le Champion

Bij Le Champion hanteren wij (online) gedragsregels om een zo veilig mogelijke werk- en sportomgeving te creëren. We hebben voor de belangrijkste drie betrokken groepen een onderverdeling gemaakt: de sporter, de bestuurder en/of medewerker en de vrijwilliger. Op deze pagina vind je per groep de gedragsrichtlijnen die we hanteren. Te beginnen met de sporter. 

Gedragsregels voor sporters (leden en/of deelnemers) 

Word je als sporter (lid en/of deelnemer) iets gevraagd dat compleet tegen jouw normen en waarden ingaat? Dan kun je dit melden bij de vertrouwenscontactpersoon van Le Champion of het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport. Hetzelfde geldt bij benadering om vals te spelen.

Als deelnemer en lid ben je respectvol voor de medesporters, vrijwilligers, organisatie-medewerkers en de toeschouwers. Let op je taalgebruik en geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen. Je volgt de instructies op en houd je aan de regels die staan in de voorwaarden en het reglement dat je ondertekent bij inschrijving.
 
Respect
Respect is een belangrijk aspect binnen de gedragsregels. Je respecteert andere sporters, hun eigendommen en raakt niemand tegen zijn of haar wil aan. Discriminatie, kleinerende of intimiderende opmerkingen zijn verboden. Je sluit niemand buiten en maakt geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid of andere kenmerken. 
 
Ook ga je netjes om met de omgeving, maakt niets stuk en gooit afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. Wildplassen is niet toegestaan, je maakt gebruik van de toiletten. Je leest de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken. Na afloop van het sporten drink je alcohol met mate en je drinkt geen alcohol als chauffeur van een voertuig. 
 
Eerlijk en sportief
Deelname aan evenementen van Le Champion verlopen eerlijk en sportief. Als lid of deelnemer speel jij niet vals, gebruik je geen verbaal of fysiek geweld. Doping is verboden en je doet niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. 
 
Ben je getuige of vermoed je overtredingen van deze code? Meld je dan bij één van de vertrouwenscontactpersonen van Le Champion. 

Gedragsregels voor bestuurders en medewerkers

Als bestuurder en medewerker schep je een veilige omgeving en sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en dat ook zo wordt ervaren. Je handelt altijd in het belang van Le Champion en richt je op het belang van de leden, deelnemers, vrijwilligers en medewerkers. Het is belangrijk dat je zo transparant mogelijk handelt, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen.
 
Betrouwbaar en zorgvuldig
Je bent betrouwbaar en houd je aan de regels, waaronder de statuten reglementen en besluiten van de (inter)nationale bond/Le Champion. Jouw informatie wordt gebruikt voor het doel van de organisatie. Je verklaart vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen te gebruiken. 
 
Het is belangrijk dat je als bestuurder en medewerker handelt met respect en gelijke behandeling vooropstelt. Ook wordt er verwacht dat je belangen op correcte wijze weegt, zorgvuldig en oprecht bent bij het vermelden van ervaringen en functies. Vertrouwelijke informatie behandel je zorgvuldig en correct. Bestuursbesluiten onderbouw je goed, zodat men begrip heeft voor de gekozen richting.

Voorkom de (schijn van) belangenverstrengeling
Je vervult geen nevenfuncties die in strijd zijn, of kunnen zijn met jouw functie en gaat geen financieel belang aan dat in strijd kan zijn met jouw functie. Bespreek het voornemen tot het aangaan van een nevenfunctie of van een financieel belang in een organisatie met de verantwoordelijken. Je doet opgave van financiële belangen in andere organisaties en van nevenfuncties en geeft aan of de nevenfuncties bezoldigd of onbezoldigd zijn. Ook voorkom je bij samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen. 

Het is niet toegestaan om geschenken of giften aan te nemen, die bestemd zijn om een persoonlijk voordeel te geven. Ook geef je uit hoofde van de functie geen geschenken en bied geen diensten aan van een waarde van meer dan 100 euro en doet ook geen beloften om iets te doen of na te laten. Ook meld je geschenken en giften van meer dan 100 euro, die uit hoofde van de functie zijn ontvangen of gegeven.

Als bestuurder en medewerker zet je jezelf intensief in dat alle leden, deelnemers, vrijwilligers en medewerkers gebonden zijn aan relevante regels. Dit betreft onder andere het dopingreglement, het reglement seksuele intimidatie en het reglement matchfixing. Alle leden, deelnemers, vrijwilligers en medewerkers moeten gebonden zijn om het tuchtrecht van toepassing te laten zijn. Daarnaast is de bestuurder verantwoordelijk om gedragsregels voor de organisatie op te stellen.
 
Je neemt (meldingen van) onbehoorlijk en/of grensoverschrijdend gedrag serieus en spant je in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Ook zorg je voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/ of grensoverschrijdend gedrag en stimuleer je het melden van ongewenst gedrag. Je treedt adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters, medewerkers, supporters en anderen. 
Je vindt het belangrijk en spant je in om in zee te gaan met integere medewerkers, functionarissen, ondernemers, zaakwaarnemers, leveranciers, sponsors, e.a. Het resultaat zal zijn dat er een situatie komt waarin de sportorganisatie intern en extern handelt met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn. Je gaat hierin na of een functionaris van onbesproken gedrag is, vraagt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en doet onderzoek, in relatie tot de beoogde functie. Verricht onderzoek naar handelspartners, e.a. 
 
Matchfixing, naleven regels en normen
Je bent je bewust van de risico’s van matchfixing en handelt altijd voorzichtig. Je wedt dus ook niet op de sport waar je bij betrokken bent en verstrekt geen informatie, die nog niet openbaar is gemaakt, over een wedstrijd of een aspect van een wedstrijd aan bookmakers of anderen, waarbij je betrokken bent. Daarnaast zie je toe op naleving van de reglementen, huisregels, deze gedragscode en andere normen. 
 
Als bestuurder en medewerker heb je een voorbeeldfunctie en daarom onthoud je je van gedragingen en uitlatingen, waardoor de sport (en organisatie) in diskrediet gebracht kan worden. Je gedraagt je hoffelijk en respectvol. Je toont respect voor sporters, vrijwilligers, organisatiemedewerkers, de toeschouwers en ieder ander. Je let op taalgebruik en geeft iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen. Je pest niemand en doet niet aan discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Je sluit niemand buiten en bent tolerant. Je raakt buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan. 
 
Na afloop van het sporten drink je alcohol met mate en je drinkt geen alcohol als chauffeur van een voertuig. 
 
Ben je getuige of vermoed je overtredingen van deze code? Meld je dan bij één van de vertrouwenscontactpersonen van Le Champion. 

Gedragsregels voor vrijwilligers

 Als vrijwilliger heb je een belangrijke rol bij Le Champion, daarom is het erg belangrijk om volgens onderstaande gedragsregels te handelen.
 
Je zorgt voor een veilige (sport)omgeving en sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Je handelt altijd in het belang van Le Champion en richt je op het belang van de leden, deelnemers en medewerkers. Het is belangrijk dat je zo transparant mogelijk handelt, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen. 
 
Betrouwbaar en zorgvuldig
Je bent betrouwbaar en houd je aan de regels, waaronder de statuten reglementen en besluiten van de (inter)nationale bond/Le Champion. Jouw informatie wordt gebruikt voor het doel van de organisatie. Je verklaart vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen te gebruiken. Je handelt met respect en stelt gelijke behandeling voorop. De belangen weeg je op een correcte wijze en je bent zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Vertrouwelijke informatie behandel je zorgvuldig en correct.
 
Respect
Respect is een belangrijk aspect binnen de gedragsregels. Je respecteert de sporters, mede-vrijwilligers, toeschouwers, organisatiemedewerkers en ieder ander. Je let op taalgebruik en hoe jij jezelf presenteert aan anderen. Je geeft iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen. Ook respecteer je ieders eigendommen en raakt niemand tegen zijn of haar wil aan. Discriminatie, kleinerende of intimiderende opmerkingen zijn verboden. Je sluit niemand buiten en maakt geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid of andere kenmerken. 
 
Ook ga je netjes om met de omgeving, maakt niets stuk en gooit afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. Wildplassen is niet toegestaan, je maakt gebruik van de toiletten. Je leest de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken. Na afloop van het sporten drink je alcohol met mate en je drinkt geen alcohol als chauffeur van een voertuig. 
 
Vrijwilligers van Le Champion hebben een voorbeeldfunctie voor anderen en onthouden zich van gedrag en uitlatingen, waardoor de sport (en organisatie) in diskrediet kan worden gebracht. Daarom gedraag jij je hoffelijk en respectvol. 
 
Ben je getuige of vermoed je overtredingen van deze code? Meld je dan bij één van de vertrouwenscontactpersonen van Le Champion. 

Online gedragsregels  

Ben jij een lid, medewerker, bestuurslid, vrijwilliger of deelnemer? Dan gelden er ook online gedragsregels bij evenementen van Le Champion. Vergelijk online zijn met een bomvol stadion: duizenden mensen kijken mee met wat jij doet. Werk dus aan je persoonlijke pr en laat zien hoe sportief jij bent.
  1. Trots op je prestatie? Deel het!
  2. Wees ook online sportief naar anderen: feliciteer andere betrokkenen met hun prestatie, complimenteer een ander en bedank de vrijwilligers via social media. Succes verzekerd! 
  3. Als je iets niet zou doen in real life, doe het dan ook niet online. Tel eerst tot 10 voordat je iets post, de hele wereld kijkt mee. 
  4. Behandel anderen online, zoals je zelf ook behandeld wilt worden: sportief en met respect. Schrijf geen kwetsende of beledigende dingen, ook niet als grapje. Online kun je niet zien hoe iets precies is bedoeld. 
  5. Een grapje is leuk, maar wees wel duidelijk dat je een grapje maakt. Voorkom misverstanden. 
  6. Bedenk voordat je een foto, filmpje of bericht plaatst: alles wat je op internet zet blijft voor eeuwig terug te vinden. Wil je dat? 
  7. Respecteer de privacy van jezelf en van anderen. Zet dus niet zomaar foto’s of persoonlijke informatie online, maar vraag eerst toestemming. 
  8. Grijp in als je merkt dat een ander te ver gaat, bijvoorbeeld door te zeggen dat iets niet aardig overkomt. Scheldt of pest iemand? Ga niet terugschelden, maar negeer het. Maak eventueel een schermafdruk als bewijs en ga naar je vertrouwenscontactpersoon. 
Tot slot: neem jezelf niet té serieus. Humor is op sociale media een handig hulpmiddel.